Månadens spår

informationen flyttas inlägg för inlägg till vanliga smj.org
Välj Klubbinfo -> Månadens spår på smj.org igen

2008

18 juni 1955
Under den gångna helgen har det nybil­dade Säll­skapet för Järn­vägs­Hi­storia, SJH, i Ekens­holm arran­gerat en längre utfärd för att bese och doku­men­tera de rester av de verk­liga urspåren, innan tidens tand tar sista tuggan av dem.

Text: LEB      Foto: LEB, LGF

Etiketter: nya_sba
Med litet fart så kanske det går... Med litet fart så kanske det går...

Som kan ses på presen­ta­tion av Ålbro-​slingan så skall det göras nya anslut­ningar till Ålbro växel­kryss. För att göra arbetet med att dels bygga och ansluta de nya växlarna, dels göra trafi­kav­brottet vid inkopp­lingen så kort som möjlig har hela växel­gatan byggts om på en ny botten­platta. Det är den som syns ligga upp och ner på borden. På bilderna kan du se att man har kommit en bit i att avlägsna den gamla växel­gatan. (Det blev ett parti som skulle platsa på en bättre åkattrak­tion med hoppande vagnar.) Sedan kommer inpass­ning av växel­gatan och slut­ligen slut­kon­troll av att plattan ligger i våg.
Ja, sedan skall ju spåren kopplas in, växlar anslutas till manö­ver­da­torn (redan utprovat av vår signalin­genjör Otto BvL) och slut­ligen trafiken släppas på. Och så övriga spåran­slut­ningar (slingan och gruvan) samt natur­ligtvis land­skap… så det är en del jobb kvar kan man väl säga.

Etiketter: ålbro

Som du ser på bilderna så går arbetet med modu­lerna till upp- och nerpack­nings­ban­gården framåt; man har nu kommit runt hörnan – ja, faktiskt längre än på bilderna, eftersom dessa är några veckor gamla. Just nu över­vägs en multi­kon­takt för den första modu­lens anslut­ning och ett utdrag­bart stödben. Men, som byggaren Lars-​Erik L hördes säga, "det hade varit enklare om vi tänkt på detta från början".

TEXT: LGF
FOTO: ALa

9 oktober 1955
Ett flertal iakt­ta­gelser av djur i naturen har gjorts runt Ekens­holm, Bång­fors och Mohäl­larne.

Text: LEB      Foto: LGF

Etiketter: nya_sba

Årsmötet 2008

I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Det var bättre med utrymmet den här gången eftersom den nya (tempo­rära) lokalen kunde utnyttjas.
Ordfö­rande Otto BvL före­drog punk­terna i god ordning, redo­vis­ningar gjordes och revi­sorn hade inga invänd­ningar. Allt som det brukar vara alltså.

Som bruk­ligt avslu­tades mötet med någon video, i det här fallet var det bl.a. gamla SJ-​filmer och som det verkar mycket uppskattad.

En av punk­terna var som synes SMJ 70 år som bl.a. firas med en ny bok om SJ person­vagnar av 1940- och 1950-​talsmodeller (som nu är under inbind­ning) och en jubi­le­ums­resa i maj.

Årsmötet framför härmed också en häls­ning till den från­va­rande heders­med­lemmen Hans Helm­s­tein.

Text: LGF      Foto: Thomas G

Etiketter: årsmöte

Föränd­ringar och förbätt­ringar som sker med den nya spår­planen.

Etiketter: ek_bangård

Gud som haver banan kär
se till oss som stinsar är.

Vart vi oss längs banan vänder
ser vi något skumt som händer.

Tågen kommer, tågen går
lycklig den som TAM förstår.

Amen

Etiketter: trafikkväll

Hur kan man rita upp en befintlig spår­plan för att få in land­ska­pets begräns­ningar?

Etiketter: ek_bangård

"Arbetskväll" på SMJ

Första arbetskvällen efter all julmat och ledighet, vad begär ni?

Text och foto: LEB

I valet och kvalet
Det är ju så mycket som skall göras att det inte går att välja var man bäst behöver göra en insats…

Lokfö­rar­valsen
För när lokförar'n talar om
hur stora ellok han kör
ja, då så skarvar han som han vill
då räcker armarna inte till…

Stooort lok
Var det månne det här loket han pratade om?

Etiketter: arbetskväll

Ett förslag har lagts till att byta ut bangården på Ekens­holm. Denna bangård är en av de äldsta på anlägg­ningen. Det ligger medium­växlar samt en dubbel kors­nings­växel (s.k. engelsman) i tågspåren som, i kombi­na­tion med att de är slitna och börjar få "ålderskrämpor", ger upphov till en hel del stör­ningar i trafiken på SMJ.

Etiketter: ek_bangård

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter