Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2009

Hjulkörningen 2009

Några bilder från årets Hjul­kör­ning, en rent intern historia, och samti­digt som G-​kraftstävlingen pågick (se resul­taten på egen sida).

Med anled­ning av att Sverige är ordfö­rande i EU:s ministerråd vid detta års Hjul­kör­ning har ett antal utländska tåg fått en inbjudan att deltaga i körningen. Vi kunde bland annat se ett danskt godståg, ett engelsk persontåg, ett tyskt räls­busståg samt…

Text: LGF      Foto: LGF, HJP

Etiketter: trafikkväll

Samti­digt som uppsätt­ningen av fond­mål­ningen skedde så fortgick annan verksamhet …

Text och foto: LEB

Etiketter: fondmålningen

Uppsätt­ning av fond­mål­ning.

Text: LEB
Foto: LEB, LGF

Etiketter: fondmålningen

Vad inne­håller en trafik­kväll?

Uppställ­ning av tåg och iord­ning­stäl­lande av stationer inför trafiken, själva trafiken med sina situ­a­tioner.

Text och foto: SEN

Etiketter: trafikkväll

MMM satte i vanlig ordning upp ett större antal moduler till en lång och slingrande anlägg­ning.

Runt om gick sedan folk och betrak­tade, samta­lade och bara umgicks…

Text och foto: SEN

Arbetskväll i oktober

Det händer en del i lokalen nu. 

  • SMJ Försälj­ning har fått en egen hörna i form av SMJ Shop (Pryl­boden på nätet).
  • Uppställ­nings­ban­gården börjar närma sig sitt färdig­stäl­lande.
  • Några föränd­ringar i land­skapet är också i vardande.


Foto: ALa

Etiketter: arbetskväll

Framsteg på Farsarvet

Vissa medlemmar hade funde­ringar på om den pågående ombygg­naden av Farsar­vets stationshus verk­ligen hade den detalj­ri­kedom som kunde ses i nyaSBA-​artikeln "Vad händer i Farsarvet?". Eller, var det bilder från före­bilden?
Bygg­herren LEB tog alltså ner modellen en tors­dags­kväll för att visa hur långt han kommit.

Text: LGF
Foto: LEB, SEN

Hur var det nu med detal­jerna?
Jo, tackar som frågar. Dom finns och tog både fantasi och tålamod att åstad­komma. Hur såg plat­torna på golvet ut och hur gör man det i modell? Vi kanske får anled­ning att åter­komma till det i ett senare samman­hang.

Etiketter: farsarvet

2 september 1955
Nya SBA:s flygande reporter Syllvia Ångström har under semester­vilan passat på att i smyg besöka det pågående bygget av Farsar­vets station.

Text: LEB      Foto: LGF, LEB

Etiketter: nya_sba

Digi­tal­kursen för medlemmar har fort­sätt mot djupare kunskap.¨
Man har nu kommit till hur man kör på den verk­liga spår­planen för vår anlägg­ning. Några kan en hel del redan, men kunskapen behöver tränas och fördjupas. Vid senaste publika körningen så var det "tränings­kör­ning" för två av delta­garna, dvs. dom körde tågen på SJ via datorn och styr­pro­grammet halva tiden var.

Normalt behöver man bara koppla i och ur auto­mat­funk­tioner och vissa ställa tågvägar. Start av erfor­der­liga körp­laner (eng. sche­dules) sker auto­ma­tiskt. Endast när något fel (t.ex. urspår­ning eller självav­kopp­ling) inträffat och auto­ma­tiken avbru­tits, krävs mer avan­ce­rade ingrepp för att starta upp det hela igen.

Kursen fort­sätter sedan med program­me­ring av lokde­kodrar och kalibre­ring av lok.

Etiketter: digitalt

Vad sägs om en förbi­gång på Bång­fors station i kvällssol? Det är persontåg nr 27 med passa­ge­rare till sana­to­riet i Kolaråsen som passerar det väntande malm­tåget nr 201 på väg med lastade vagnar mot Mohäl­larne.

Det som är annorlunda med bilden är dels belys­ningen (ovan­ligt med kvällssol), dels att det är skärpa över hela bilden, titta själv!

Man kan kanske tycka att det är en litet onödig förbi­gång eftersom Kolaråsen är nästa station på linjen, men passa­ge­rarna längtar efter sitt kvällsmål på kurho­tellet i Kolaråsen. Vad förvå­nade dom skall bli när hälso­kuren påbörjas redan första kvällen och inleds med pota­tis­soppa och en lång­pro­menad!

Om du tittar riktigt noga i bilden på detaljer så kanske du lägger märke till att skär­ped­jupet. Det är långt, ända från närmaste rälsen till kolladan i bakgrunden.

Ett tips – Bilden är tagen med en teknik som kallas Focus Stacking.

Text: LGF
Foto: SEN

Nu börjar SMJ:s digi­tal­kurs för medlemmar börjat. Den har till mål att lära ut hur man använder digi­tal­sy­stemet på klubben.

Ett medel för detta är övning på dator, helt natur­ligt eftersom digi­tal­sy­stemet för körning på SJ-​delen manö­vreras via dataskärmen. Därav de många dato­rerna på  bilderna, det är inte en vanlig syn på klubben annars.

Övnings­spår­planen på sista bilden (jmfr med den vanliga digi­tala spår­planen) inne­håller ett mycket förenklat tågma­gasin med bl.a. auto­ma­tisk fram­flytt­ning av tågen. Den är till för att eleverna med hjälp av den inbyggda simu­laton skall kunna träna hemma mellan kurs­kväl­larna.  Man ser också de körp­laner (sche­dules) som delvis styr och auto­ma­ti­serar tågrö­rel­serna. "Hastig­hets­mä­tarna" är de körag­gregat som man använder på skärmen. De används dels för att styra tågen vid manuell körning, dels för att vid auto­mat­drift få uppgifter om aktuell hastighet, vägmä­tar­ställ­ning och de två närmaste signa­lerna framför tåget.

Rail­Road & Co:s Train­Con­troller version 7.0 Gold användes vid det här tillfället på SMJ.

Etiketter: digitalt

Förtvivla ej du lilla hop! Reno­ve­ringen av stations­huset fort­skrider – om än i tåla­mods­prö­vande snigel­takt.

Nulä­ges­bild av botten­vå­ningen. Vad som åter­står att göra framgår med plågsam tydlighet...

Text: LEB
Foto: LGF

Bygg­mäs­taren kollar att III:kl-väntsalens golv är skurat.

Bygg­mäs­taren kollar att III:kl-väntsalens golv är skurat.

Etiketter: farsarvet

Årsmöte 2009

I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Den mycket stora händelsen var att Otto Berg von Linde avgick som ordfö­rande i före­ningen och ny ordfö­rande blev Anders Lundin.

Som bruk­ligt avslu­tades mötet med någon video, i det här fallet var det filmer från Pendon och Didcot. Platser som bägge två besöktes under årets jubi­le­ums­resa (rese­be­rät­telse är på väg).

Text: Anders Lu      Foto: SEN

Ordfö­rande Otto BvL före­drog punk­terna i god ordning, redo­vis­ningar gjordes och revi­sorn hade inga invänd­ningar. Allt som det brukar vara alltså, från­sett den stora nyheten att Otto avgick som ordfö­rande efter 47 år…

På bilden med klubban så över­lämnar Otto ordfö­ran­dens insig­nier: Klubban, plakett från Järn­vägs­mu­seum samt Allt om Hobbys medalj "att bäras av SMJ ordfö­randen vid högtid­liga till­fällen", en gång utdelad till klubben av Jan Jangö.

Otto BvL blev utnämnd till hedersord­fö­rande och avtac­kades med en stående ovation. Otto BvL blev utnämnd till hedersord­fö­rande och avtac­kades med en stående ovation.
Etiketter: årsmöte

Som du säkert har läst på sidorna om Banar­betet Ekens­holms bangård, har planen varit att ersätta bangården på Ekens­holm med en moder­nare konstruk­tion. Men det är ju inte alltid så lätt att dela ett stations­om­råde i bangård och omgiv­ning. I det här fallet byggdes en helt ny "platta" (som delades i två delar för trans­port). Plattan bär upp både bangården och staden (omgiv­ningen).

Text: LGF       Foto: SvN

Etiketter: ek_bangård

Man har ju läst om gruvras när en stor del av ett gruv­sam­hälle försvunnit ned i ett stort hål ("Stora stören"). Ekens­holm ligger ju i ett gruvrikt område. Hela Ekens­holms stad har slukats upp. Kvar är endast ett stort gapande hål. En del bygg­nader har hamnat i hamnen vid Mohäl­larne.

Text: BjS
Foto: ALa, BÖ, LGF

Etiketter: ek_bangård

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter