Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2010

Helgen den 30 och 31 oktober ordnade MJ Hobby­ex­perten en MJ-​helg i sin butikslokal i Väst­berga. Evene­manget har några år på nacken och brukar vara välbe­sökt av MJ-​entusiaster i Stock­holms­om­rådet men även en del mer lång­väga rese­närer hittar dit. Det brukar vara en mycket trevlig och avspänd till­ställ­ning och årets version var inget undantag.

Text och Foto: ALu

Slutlig spår­plan och ställ­verks­bild med förkla­ringar.

Etiketter: ek_bangård

Ja, det har nu inte utlo­ka­li­se­rats mer än högst till­fäl­ligt under själva Banka­laset. Som synes rönte det viss uppmärk­samhet, men så är ju också ett fint bygge i gott säll­skap med övriga utställda objekt på Banka­laset.

Text: LGF
Foto: LEB

Etiketter: farsarvet

8 juli 1955
Vår lokal­re­porter, Syllvia Ångström, har i veckan gjort ett besök vid Farsar­vets stationshus, som under en längre tid varit ”stängt” för reno­ve­ring och i vissa avse­enden till och med total ombyggnad.

Text: LEB      Foto: LGF

Etiketter: nya_sba, farsarvet

Bergsmansgården

Ytter­li­gare ett bygg­nads­kom­plex är på väg att sättas upp på anlägg­ningen. Det är Bergs­mans­gården byggd av Ole P. Den är här foto­gra­ferad utanför sin egent­liga place­ring (den har rote­rats) men med den riktiga himlen (den nya fond­mål­ningen i Ålbro målad av Hans H).

Egent­ligen är den resul­tatet av ett sällan skådat team-​work i klubben. Janne O och Ole P var uppe och stegade och Janne foto­gra­fe­rade. Sedan var Lars Eric B:s kloka råd och kunskap en ovär­derlig hjälp vid utar­be­tande av ritning och bygge. Leif P i sin tur var behjälplig med att svarva skor­stens­rören. (Och ett sista omnäm­nade, Lars-​Otto M från Malm­grens Modul-​Hus gjorde den stora ytter­dörren.)

Text: LGF
Foto: SEN

2 oktober 1955
Nya SBA:s flygande reporter Syllvia Ångström ...

Text: LEB      Foto: LGF, LEB

Etiketter: nya_sba, farsarvet

SMJ fick möjlighet att vara med på IPMS Open med en egen lokal på söndagen den 14e mars. Vi ville visa upp att MJ-​hobbyn också handlar om modell­bygge, vilket vi gjorde på en yta av 12x14 meter.

Inne i den stora tävlings­hallen fanns ett 300-​tal mycket vackert byggda plast­mo­deller av alla de slag, bilar, båtar, flyg­plan, mili­tärt, dioraman och figurer med mera. Allt i olika skalor. Hos oss fanns också samma bredd av olika teman på modeller men allt i samma skala så att det går att kombi­nera. Hos oss var också många av model­lerna körbara och med olika ljud-, ljus- och rökfunk­tioner.

MJ-​bygghobbyn skiljer också på så sätt att vi jobbar i mer olika mate­rial: vitme­tall, trä, plast och mässing. Just det sist­nämnda börjar bli poppis även på plast­mo­dell­sidan där många byggsatser kommer med ett litet etsark i mässing. Dock så limmar de flesta ihop dessa vilket nog om några år kommer att ha förödande resultat. En av de saker vi visade var därför hur man löder ihop mässing.

Text och foto: ALa

Enligt plats­chefen, verk­mäs­tare Bergman, har bygget avse­värt försin­kats då allt maski­nellt arbete måst ske för hand, eftersom el-​servicen inte ens är påbörjad.
 

Text: LEB
Foto: SEN

Etiketter: farsarvet

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter